Peygamberimize Sihir Yapılması

sifa-i-serif-serhi_1 Peygamberimize Sihir YapılmasıPeygamberimiz’e sihir yapıldığına dâir sahih hadisler vardır. Bunlardan biri şöyledir:

Hz. Aişe radıyallahu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapılmıştı. Sihirin etkisiyle yapmadığı bir şeyi yaptığını sanmaya başladı.” (Buhari,Bed’ül-Halk 11,nr.3268)

Yine Hz. Âişenin rivâyet ettiği bir başka hadîs-i şerife göre: “Allah’ın Elçisi eşleriyle beraber olmadığı hâlde, olduğunu zannederdi.”(Buhari,Tıb 49,nr.5765)

Normal olarak kendisine büyü yapılanların bazı şeyleri birbirine karıştırdığı bilindiğine göre, büyüye mâruz kalması durumunda Peygamber Efendimiz in hâli nice olur? Üstelik o Allah tarafından korunmuşken, ona nasıl büyü yapılabilir? İşte bu konuda cevap bekleyen hususlar bunlardır.

Ona Sihir Yapıldığına Dâir Hadis Sahihtir

Ey okuyucu! Allah bizi de seni de bu konulan doğru anlamaya muvaffak eylesin! Şunu bilmelisin ki, yukarıda nakledilen hadîs-i şerif sahihtir; onun sahih olduğunda hem İslâm âlimleri ittifak etmiş hem de İmâm Buhârî ile İmâm Müslim onu rivâyet etmiştir. Hak yoldan sapanlar (mül-hidler) kıt akıllı oldukları için, bu hadîs-i şerîf sebebiyle peygamberimize dil uzatmışlar ve kendileri gibi kıt akıllıları şerîatten soğutmak için onu dillerine dolamışlar. Fakat Cenâb-ı Hak hem dinîni hem de Peygamberi’ ni fitne ve fesadından korumuştur.

Peygamber Efendimize bulaşabilen diğer hastalıklar gibi, sihir de gelip gecici bir hastalıktır. Fakat bu hastalık onun peygamberliğine hiçbir zarar vermez.

Yaptığını Sandığı Şeyler Dünyevî İşlerdir

Peygamber aleyhisselâmın yapmadığı bir şeyi yaptığını sanmasına çetince. onun böyle bir duyguya kapılması, tebliğ ettiği esaslara veya şeriatına bir kusur getirmeyeceği gibi, doğruluğuna da bir zarar vermez. Çünkü onun böyle şeylerden korunduğuna dâir hem delil hem de âlimlerin görüş birliği vardır. Fahr-i Alem Efendimiz in yapmadığı hâlde yaptım zannettiği şeyler, dünya ile ilgili konulardadır. O ise dünya ile ilgili işler için peygamber gönderilmemiş ve dünya işlerinden dolayı başkalarına üstün kılınmamıştır.

Şerh:Resûl-i Ekrem Efendimiz, Medine’yi şereflendirdiği zaman, hurma ağaçlarını aşılayan Medinelilere, aşı yapmadıkları takdirde daha hayırlı olabileceğini söylemiş, onlar da aşı yapmamışlardı. Efendimiz verimin düştüğünü öğrendiği zaman da “Ben sadece bir insanım, size dininizle ilgili bir şey emredersem onu hemen yapın, kendiliğimden bir şey söylersem, ben sadece bir beşerim. Dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz.”buyurmuştu.(Müslim,Fezail 140-141,nr.2362,2363)

Resûlü Ekrem de her beşer gibi hastalıklarla karşı karşıyadır. Onun da aslı olmayan bir şeyi olmuş gibi hayal etmesi, sonra da bu hâlin onun üzerinden silinip gitmesi ve tekrar eski hâline dönmesi olmayacak bir şey değildir.

İnceleyin:  Peygamber Efendimize Saygı ve Hürmet Göstermek

Şerh:Çünkü sihir, tıpkı bir bulutun bir süreliğine güneş ışınlarını engellemesi gibi gelip geçici bir şeydir.

Hz. Aişenin naklettiği “Eşleriyle beraber olmadığı hâlde, olduğunu zannederdi” şeklindeki rivâyet, onun hissettiği bu yanılgının dünyevî işlerdi olduğunu açıklamaktadır.

Şerh:Eşiyle beraber olmak tamamen dünyevî bir hâldir. Yapmadığı bir şeyi yaptığını zannettiğine dâir rivâyet, onun bu geçici rahatsızlığının dinî konularda değil, dünyevî konularda olduğunu göstermektedir.

Fakih, muhaddis ve müfessir Süfyân es-Sevrî’nin (veya tebe-i tabiîn muhaddislerinden Süfyân ibni Uyeyne’nin söylediğine göre, Peygamber Efendimiz e yapılan ve olmayan şeyi olmuş gibi zannettiren bu sihir, karı kocayı birbirinden ayırmak için yapılan sihirlerin en etkilisiydi.

Şerh:Hz. Mûsâ’nın gösterdiği mûcizeyi sihir zanneden Firavun, onunla yarıştırmak için ülkenin en ünlü sihirbazlarını topladığında, sihirbazların yaptığı sihirin Hz.Mûsâ üzerindeki etkisini anlatan âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır: “Mûsâ bir de baktı ki, onların ipleri ve sopalan yaptıkları sihirden dolayı ona sanki koşuyorlarmış gibi göründü.”(Taha,66)

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden, yapmadığı bir şeyi yaptım dediğine veya yaptığı bir şeyi yapmadım dediğine dâir bir haber rivâyet edilmemiştir. Yapılan sihir dolayısıyla Peygamber Efendimiz in hissettiği şey kalbe doğan bazı hâl ve hayallerden başka bir şey değildir.

Bir kısım âlimler Peygamber aleyhisselâmın yapmadığı bir şeyi yaptığını sanmasıyla ilgili olarak: “Bu hâl, onun sadece hayal ettiği, fakat aslında onun meydana geldiğine inanmadığı bir durumdur.” demiştir. Şu hâle göre yapılan sihir, Allah’a hamdolsun onun inandığı şeyler üzerinde hiçbir değişiklik yapmamıştır, söylediği her söz de doğru ve gerçeğin İfâdesidir.

Resûl-i Ekrem Efendimize sihir yapılmasıyla ilgili hadis hakkında söylenenlere önde gelen âlimlerimizin verdiği cevaplar ve benim onlara yaptığım açıklamalar ve ilâveler bundan ibarettir. Bunların hepsi, bu konuda şüphesi olanları iknâ edici görüşlerdir.

Bu hadisle ilgili olarak isâbetsiz sözler eden birtakım kimselerin tenkid edemeyeceği kadar güzel ve mükemmel bir yorumun bizzat bu hadisi şerifte bulunduğunu farkettim,şöyle ki;

Resulullah’a Nasıl Sihir Yaptılar?

Bu hadis i şerifi el Musannef adlı hadis kitâbında rivâyet eden Yemenli muhaddis Abdürrezzâk es San-anî,onu Medineli ünlü tabiin Alimi Said ibni l-Müseyyeb ile Urve bin Zübeyr’den almıştır. Abdürrezzak şöyle demiştir:

“Benî Zürayk kabilesine mensup Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yaptılar ve yaptıkları sihrin malzemelerini bir kuyuya attılar. Bu sihrin tesiriyle Resûlullah’ın gözünün görme kabiliyeti azaldı. Sonra Allah Teâlâ Resûlüne Yahudilerin kendisine yaptığı bu şeyi haber verdi, o da yapılan sihrin malzemelerini kuyudan çıkarttı.”

İnceleyin:  İcm'a Hakkında

Siyer âlimi Vakıdî (v. 207 S22), bu hadisin bir benzerini her ikisi de tabiîn muhaddısiennden olan Abdurrahman ibni Kâ b es-Sülemî ile Ömer ibni Hakem den rivâyet etmiştir.

Abdürrezzâk es-San ânî, tabiîn muhaddislerinden Atâ el-Horasânîden, o da kendisi gibi tâbiîn muhaddislerinden Yahyâ ibni Ya mer den rivâyet ettiğine göre. Resûlullah sallallahu aleyhi ve seliem kendisine sihir yapıldıktan sonra bir yıl süreyle eşi Hz. Aişe ile beraber olamadı. Allah ın Elçisi bir gün uyurken yanına iki melek geldi, biri başucuna, diğeri ayak ucuna oturdu. Bin diğerine: Muhammed e sihir yaptılar” dedi, öteki melek de: “Evet, öyle oldu. Ona yapılan sihir falcının kuyusunda bulunuyor” dedi. Ertesi gün Resûl-i Ekrem emretti de, sihir malzemelerini o kuyudan çıkardılar.(Abdurrezzak,el Musannef,XI,14,nr.19765)

Yine Abdürrezzâk es-San’ânî nin kitâbına aldığı bir hadise göre,

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Hz. Aişe ile ilişkisi üzerine sihir yapıldığı için, diğer hanımlarıyla değil, sadece onunla bir yıl süreyle beraber olamadı ve gözünün görme kabiliyeti azaldı.

“Kâtibü’l-Vâkıdı diye ünlü Muhammed ibni Sa‘d’ınl (v. 230/845) Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivâyet ettiğine göre “Resûİullah sallailahu aleyhi ve sellem hastalandı ve eşleriyle beraber olamadı, yiyip içemedi, bunun üzerine yanına insan kılığında iki melek geldi” ve daha sonra İbni Sa‘d hadîs-i şerifin tamamını zikretti.

Şerh:İbni Sa’d’ın, et-Tabakâtü’l-kübra sında, bulunan bu rivâyet, Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim de-ki hadisin farklı lafızlarla rivâyet edilmesinden ibarettir. Yalnız bu hadiste yukarıdakinden farklı olarak kuyudan çıkarılan büyü malzemesinde on bir düğümün bulunduğu, bu olay üzerine on bir âyetten meydan gelen Muavvizeteynin (Kul eûzü birabbi’l-felak ve kul eûzü birabbin-nâs sûrelerinin) nâzil olduğu, Resûl-i Ekrem’in bu âyetleri okuyarak düğümleri birer birer çözmesi üzerine kendisinin büyünün tesirinden tamamen kurtulduğu belirtilmektedir.

Bu rivayetlerden ortaya çıkan sonuç şudur: Resûİullah Efendimiz e yapılan sihir, onun bedeni ve organlan üzerinde etkili olmuş, onun kalbine, inanana ve aklına tesir etmemiştir. Nitekim bu sihir onun görme kabiliyetini zayıflatmış, eşleriyle beraber olmasını engellemiş, iştahını kesmiş, bedenini zayıflatmış ve hastalanmasına yol açmıştır.

Kadı İyaz,Şifa-i Şerif Şerhi(Yaşar Kandemir) – cilt:3,sayfa;202-206

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir