Der-Medh-i Aspozi Der-Malatya (Malatya’daki Aspozi Övgüsü)

malatya Der-Medh-i Aspozi Der-Malatya (Malatya'daki Aspozi Övgüsü)

Bârekallâh gülsitân-ı bülbülândır Aspozi
Cenneti tezkîr eder âlî-mekândır Aspozi

Allah mübârek kılsın. Aspozi, bülbüllerin gül bahçesidir, cenneti andıran (hatırlatan) pek yüce bir mekândır.

Mutedil âb u hevâ hem müctemi’ envâ’-ı zevk
Mecma’-ı bezm-i safâ-yı ârifândır Aspozi

Aspozi, hem mutedil (ne soğuk ne de sıcak) su ve havasıyla, hem türlü zevki içinde barındıran özellikleriyle, âriflerin huzur bulmak için toplandıkları bir yerdir.

Âb-ı hayvânı beğenmez hasletindedir Mesîh
Akdığınca sanki bir rûh-ı revândır Aspozi

Aspozi(nin suyu) sanki akan bir ruhtur. Geçtiği yerlere hayat verir. İsâ Mesih tabiatlı olduğu için ölümsüzlük suyunu beğenmez.

Câme-i hadrâsın eyyâm-ı rebîde kim giyer
Şüphesiz mengilgeh-i Hızr-ı zamândır Aspozi

Aspozi, şüphesiz zamanın Hızr’ının konakladığı yerdir. Bahâr mevsiminde yeşil elbisesini bu sebeple giyer.

Her taraf pür-mîve-i şîrîn leb-i dilber misâl
Yeşil atlasla donanmış nev-civândır Aspozi

Aspozi, yeşil atlasla donanmış körpe bir gençtir, her tarafı dilber dudağı misali tatlı meyvelerle doludur.

Bî-midâd elması üzre nakş olur ebyât-ı sürh
Lâ-cerem sun’-ı Hudâ’ya bir beyândır Aspozi

Elmasının üzerine mürekkepsiz olarak kırmızı beyitler yazılmıştır. Aspozi, şüphesiz Cenâb-ı Hakk’ın sanatına bir delildir.

Ol sebebden ehl-i pür-akl u zekâ vü marifet
Mahzen-i ehl-i ulûm u kâmilandır Aspozi

Aspozi, kâmillerin ve ilim ehli kişilerin mahzenidir. Bu sebeple akıl, zekâ ve marifetle dopdoludur.

Cenneti min tahtihe’l-enhârı tecrî dense hûb
Hâzihî ‘cennâti adnin’den nişândır Aspozi

Aspozi için, içinden ırmaklar akan cennet (Muhammed/12) dense hoştur, yerincedir. Burası tıpkı Adn cennetinden (Taha/76) bir nişândır.

Ey Niyâzî ger dokunmayaydı hîç bâd-ı fenâ
Kim demezdi ana firdevs-i cinândır Aspozi

Ey Niyâzî eğer yokluk rüzgârı hiç dokunmasaydı, ona herkes ‘Aspozi cennet bahçesidir’ demek durumunda kalırdı.

Niyâzî-i Mısrî

Dr. Mustafa Tatçı, Malatya’nın Gönül Sultanı NİYÂZÎ-İ MISRÎ kitabından iktibas.

İnceleyin:  Allah Dostları

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir