Makam Hırsızı, Meczup Reşad; Takipçisi Edip Ve 3:81. Ayet

 

indir-3-2 Makam Hırsızı, Meczup Reşad; Takipçisi Edip Ve 3:81. Ayet
Edip Yüksel: Ben Reşad Halife’nin Peygamber olduğunu iddia etmedim..Tam tersi…(1)

Ehl-i sünnetin üzerine hakaretlerle, tekfirle, pervasız bir cesaretle saldıran Edip, Reşad Halife’nin Allah’ın Resulü yani elçisi olduğuna inanmasına rağmen bunu ifadedetakıyye yaparak “onun peygamber olduğunu söylemedim” diyor..Oysa Resul ve Nebi farkı tartışmalı bir alandır..Peygamberle kastedilenin içine Resul ve Nebi her ikisi de dahil edilir..Bana ne ki Peygamberin Farsçadaki peyam (haber) ber (getiren)’den türemesi..Türkçeye bunun kullanımı hem Resullüğü hem de Nebiliği içine alacak şekilde girmiştir..Reşad halife hiç mi haber getirmedi sanki? 19 mucizesi haber değil mi?

Türkçe’de nübüvvet kökünden türeyen nebî yerine daha çok Farsça’dan alınmış peygamber (peyâmber, haber getiren) ve peygamberlik kelimeleri kullanılır. Risâlet kavramı da nübüvvetle eş anlamlı kabul edilmeklebirlikte dinî literatürde daha çok nübüvvet tercih edilmiştir. Her iki kavramda asıl unsuru,

Allah’ın vahiy yoluyla öğrettiği bilgileri ve O’nun emirlerini insanlara ulaştırıp ilâhî elçilik görevini yapma teşkil eder. Allah’ın elçi olarak seçip görevlendirdiği kişiye nebî yanında resul de denir. (2)

Tdk, Peygamber: isim, din b.:  İnsanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi..Görüldüğü gibi Türkçemizde Peygamber ile elçi arasına herhangi bir fark gözetilmemiştir..Her defasında da ıstılahi ayrım yapma kurnazlığına girme bırakılsın artık..Peygamber denilince kastedilen şey bellidir..

Reşad Halife de Allah’tan emir ve vahiy almış ve bunu insanlığa iletmesi emredilmiştir..

Gerek nebiler gerekse Resuller Allah’ın en seçkin kullarıdır..Zaten Reşad Halife üstünlük yarışını doğrudan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile yapmış ve iddiasına göre onu geçmiştir:

(18) Kuran 3 peygamberden (Reşad’a göre peygamber demek yanlış messsenger=elçi denilmeli) özellikle bahseder ve onları diğerlerinden ayırır. İbrahim, islamın görev ve sorumluluklarını getirmiş (22:78), Muhammed Kuran’ı (33:40) , ve Rashad Kuranın doğruluğunu (3:81) [3:81 ayeti şudur: ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ‘Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz.Güya tüm Peygamberler bu Meczup Reşad’a inanacak ve onu destekleyecekler..Emir Allah’tan] Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ‘Kabul ettik,’ deyince, ‘Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım,’ demişti. [Demek ki bizim Reşad’ın gözü çok yükseklerde. Öyle sıradan bir peygamberlik de değil özel yetkili/nitelikli bir elçi olma hayaline kapılmış..] Bu üçünün Ebced değeri sırayla 258 ,92 , 505 ve bunların toplamı, yalnızca beraber toplandığında, 19 un katı oluyor.19×45=855 [Uyanık Reşad , Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed de benim Resullüğüme muhtaç; ben olmasam onların da Nübüvveti anlamsız, eksik kalır , Onların risalet vazifesi ve getirdikleri mesajın anlam ve önemi benim sayemde tamam olur ve değerini bulur demeye getiriyor.] (3)

İnceleyin:  Edip Yüksel'in Kitabun Merkum Yanılgısı

 

3:81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn (4)

Edip Yüksel: 3:81 ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: “Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde onu onaylayacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi” demişti. Onlar “Kabul ettik” deyince, “Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım” demişti.(16)

 

Dipnot 16

Bak 33:7 ve 33:40; Kitab-ı Mukaddes: Malaki 3:1, Luka 17:22 ve Matta24:27. Kuran’da türevleri beş yüzden fazla geçen ReSuL (elçi) kelimesi Kuran’ın başından bu ayete kadar tüm türevleriyle birlikte 19 ayette geçer. Bir başka deyişle bu ayet baştan itibaren ReSeLe kelimesinin tüm türevleriyle geçtiği 19’uncu ayettir. (5)

Öyleyse Reşad Halife ve müminleri indinde Resullüğün Nebilikten geri kalır yanının olduğu sanılmasın..

Ayrıca makam hırsızı Reşad ve onun mümini Edip bu ayete Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) verilen makamı çalmaya çalışmıştır:

Mevdudi Tefsiri: Hani Allah peygamberlerden ‘kesin bir söz (misak)’ almıştı: “Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksanız.”

Bu şu anlama gelir: “Ey kitap ehli! Siz, kendi peygamberinize verdiğiniz sözle Muhammed’e (s.a) inanmak ve O’na yardım etmekle yükümlüsünüz. Çünkü biz her peygamberden (ve onlara uyanlardan), yeryüzünde bizim öngördüğümüz hayat tarzını kurmak ve tebliğ etmek için tarafımızdan gönderilen her peygambere yardım etmeleri konusunda söz aldık. Bu nedenle siz O’na karşı ön yargılı olmamalısınız, dini de kendi tekelinizde sanmamalısınız; Hakk’a karşı çıkmak yerine, Hakk’ı yaymak amacıyla ortaya çıkan bayraktarın sancağı altında toplanmalısınız.”

 

Bu bağlamda bu sözün Hz. Muhammed’den (s.a) önce gelen bütün peygamberlerden alındığını açıkça belirtmekte yarar var. Böylece her peygamber kendinden sonra gelecek olan peygamberi halkına haber vermiş ve onlardan, gelen peygambere uymaları istenmiştir. Fakat Hz. Muhammed’den (s.a) de böyle bir söz alındığını bildirir bir delile, ne Kur’an’da, ne de hadislerde rastlanmamaktadır. O, ümmetine kendisinden sonra bir peygamber geleceğini de bildirmemiştir. Aksine O, peygamberlerin sonuncusu olduğunu söylemiştir.

İnceleyin:  Edip Yüksel’in 19 Hezeyanı

Hırsız ve meczup (6) Reşad, bu ayette Hz. Peygambere verilen yüce makama göz dikmiş Takıyyeci Edip ise “ReSuL (elçi) kelimesi Kuran’ın başından bu ayete kadar tüm türevleriyle birlikte 19 ayette geçer. Bir başka deyişle bu ayet baştan itibaren ReSeLe kelimesinin tüm türevleriyle geçtiği 19’uncu ayettir” kelimeleriyle bu hırsızlığa destek vermiştir..Malum olduğu üzere işin içine 19’un katılması Reşad Halifeyi akla düşürmek içindir..Zaten bu gibi iddialarda Edip’in Reşad’ı yalanladığını görmedim..

ayrıca bkz:
Ey Edip! Önünde iki seçenek var.

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/11/ey-edip-onunde-iki-secenek-var.html

Reşat Halife’ye Göre Nebi ve Resul Kavramları Arasındaki Münasebet 
ve Eleştirisi :

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/04/resat-halife-ve-risalet-iddias.html

…Dolayısıyla nebi olarak nitelendirilen Hz. Yahya’nın aynı zamanda çağdaşı olan bir peygambere, Hz. İsâ’ya verilen mesajı/kitabı tasdik edici olduğu ifade ediliyor. 62 Kaldı ki Hz. Yahya’ya herhangi bir kitap verilmediği de bilinmektedir. Buradan açık bir şekilde, Reşat Halife’nin Kur’ân’a dayandırdığı nebi tarifinin eksik ve kasıtlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre nebi, onun iddia ettiği gibi sadece yeni bir kitap tebliğ eden peygamber olarak tarif edilemez. O halde nebi, hem “kendisine kitap ve hikmet verilen peygamber” şeklinde; hem de “kendisinden öncekini tasdik eden peygamber” şeklinde iki ayrı sıfatla nitelendirilebilir.

2. Edip: ‘Kurandaki elçi bizim gibi bir insan, muvahhit…’ (7)

 

Cevap: Tabi olduğun Resul bunu demiyor..Yerine, kendine ayrıcalıklı bir makam oluşturabilmek için ne işler çevirdiğine yukarıda temas ettik..Milletin gözünün içine baka baka Resullüğü ve ayrıcalıklı makamı gizlemeye çalışmayın artık..

 

Edip’e önerim: Takıyyeyi bırak ve Reşad’ı Resulullah olarak an. Bizim gibi insandı, muvahhiddi v.s. gibi kelime oyunlarına girmeden onun üstün makamını yine Reşad’ın kendi cümleleriyle takipçilerine anlat..3:81’e aynen Reşad’ın yüklediği anlamı ver..Ve bir videonu buna ayır..Bu çok önemli bir konu..Millet Reşad’ın ne kadar ayrıcalıklı bir makamı olduğunu bilmiyor çünkü..Eğer Reşad’ın ayrıcalıklı makamını, sözleşmeli resullüğünü anlatırsan 19 mucizesi daha da iyi anlaşılacaktır…

***

(1) http://www.youtube.com/watch?v=pfOrn8fre3Q
videonun 1. dakikası.
(2) http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d330279
(3) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2013/11/yalanc-peygamber-resat-halife-ve_16.html
http://www.submission.ws/SP/44_1988_08.pdf
(4) http://www.kuranmeali.org/3/ali_imran_suresi/81.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
(5) http://quranix.org/3#81

(6) http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2013/11/edip-yukselin-resulu-resat-halife.html
(7) http://www.youtube.com/watch?v=pfOrn8fre3Q
videonun 1 ve 2. dakikası

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2015/01/makam-hrsz-meczup-resad-onun-mumini.html

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir