Batı ve İslam’a Ortak Köken,Ortak Medeniyet Arayışı

indir-1 Batı ve İslam’a Ortak Köken,Ortak Medeniyet Arayışı

İslam’ın dünyada bulunma nedeni elbette temelde ve yal­nızca Batı / Avrupa karşıtlığı, onunla çatışmak değildir. İslam’ın dünyaya rahmet getirici misyonu dünyada “fesat çıkaranların’’ önüne geçer. Batı, fesat çıkaranların ve küfrün çıban başı ol­duğu kabulü nedeniyle doğrudan İslam’ın muhatabı olur. Do­layısıyla burada Batı bir kutbun, fenalığın temsilcisi durumun­dadır. Yoksa Avrupa kendini devamlı merkezde görmesi onların dünyaya refah, saadet ve huzur getirmesinden değil, sömürü, açlık, kavga ve ölümlere yol açmasındandır. Bu yüzden elbette sadece Müslümanlar ve İslam değil başka kültür yapıları ve me­deniyetler de Avrupa’nın tutumunun karşısında durabilir. Onla­rın eksiği Batının kurduğu nizam karşısında alternatif bir dü­zenlerinin bulunup bulunmamasındadır.

Tüm dünyaya teşmil edecek bir iktisadi model İslam haricinde geliştirilemedi, bun­dan sonra da geliştirilemeyecek görüntüsü hakim. Batı karşı­sında direniş gösterebilecek dinamiklerden yoksun bir dünya var. Çin’in idari plandaki komünizminin, içinde bulunduğu ka­pitalist örgütlenme biçimiyle hiçbir alakası yok. Kapitalist üre­tim dengelerinin en güzelini becerebildiği için ABD’den sonra dünyada en fazla gelire sahip ülke olmanın onurunu duyan bir Çin’in, Batının yazılım ve destek merkezi olan Hind’in, Kapita­lizmi uygulayabilme yeterliliği gösterme derdindeki Rusya’nın Batı iktisadi, kültür modeli karşısında öne çıkartabilecekleri herhangi bir modelleri yok. Batı medeniyetine karşı vahşi dav­ranıp, barbarlık yapmak cazibe merkezi olmayı gerektirmez. İs­lam bu açıdan hem Mekke’de hem Maveraünnehir ve Anadolu’da kurduğu pazar sayesinde dünyada küfrün içinde yer almayacağı bir iktisadi nizamın imkan dahilinde olduğunu gösterdiği, yaşattığı için alternatiftir. Ne gazayı uyguladığı için vahşi ne de fetihler yaptığı için barbardır.

Ercan Yıldırım-Zamanın Ruhuna Karşı,syf;89

İnceleyin:  Kıbleyi Gösteren Kredi Kartı
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir