Arefe Günü Oruç Tutmak

arefe_gunu Arefe Günü Oruç Tutmak

İlim ehli kimseler, Arafat’ta bulunmayanlar için Arafe günü oruç tutmayı müstehab kabul etmişlerdir. -Lafız Tirmizî’ye ait olmak üzere- hadis imam­larının Ibn Abbas’tan rivayetlerine göre Peygamber (sav) Arafe’de orucunu açmıştır, Umm el-Fadll ona süt göndermiş ve o da bu sütü içmiştir.Tirmizî, bu lıasen sahih bir hadistir, demektedir.

Ibn Ömer’den de şöyle dediğini rivayet etmektedirler: Peygamber (sav) lir birlikte haccettim. O, o günü -yani Arafe günü- oruç tutmadı. Ebu Bekir ile birlikte de haccettim. O da o gün oruç tutmadı. Ömer ile birlikte de hac­cettim O da o gün oruç tutmadı. İlim ehlinin çoğunluğuna göre uygulama buna göredir. Onlar kişinin dua etmesi ve daha bir güç sahibi olabilmesi için Arafe’de oruçsuz olmasını müstehab kabul ederler. Bununla birlikte bazı il­im ehli Arafe günü Arafe’de oruç tutmuştur.

Yine İbn Ömer’den, birinci hadisin bir benzerini senediyle kaydetmiş ve sonlarında şunu da ilave etmiştir: Osman ile birlikte de haccettim. O da o gün oruç tutmadı. Ben de o gün oruç tutmadığım gibi o gün oruç tutmayı da em­retmiyorum, yasaklamıyorum da. Bu hasen bir hadistir. (1) Bunu İbnu’l- Mıinzir de zikretmiştir.

Atâ ise Arafe günü orucu hakkında şöyle demiştir: Kışın oruç tutarım, fa­kat yazın tutmam. Yahya el-Ensarî der ki: Arafe günü oruç açmak vaciptir. Os­man b. Hbi’l-As, İbn ez-Zübeyr ve Hz. Aişe Arafe günü oruç tutarlardı. İb-nu’l-Münzir der ki: Arafat’ta Arafe günü oruç açmak benim için daha sevilir bir iştir. Böylelikle Rasûlullah (sav)’a uyulmuş olur. Arafât dışında ise oruç tutmayı daha çok severim. Çünkü Rasûlullah (sav)’a Arafe günü tutulan oruç ile ilgili olarak soru sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Geçen sene için ve gelecek sene için keffârettir. Ayrıca biz Atâ’dan şöyle dediğini rivayet etmekteyiz: Her kim dua etmek için daha bir güçlenmek üzere Arafe günü oruç açarsa o kimse oruç tutanın ecri gibi bir ecir alır.

İnceleyin:  Mevla ve Veli Lafızları Hakkındadır

İmam Kurtubi Tefsiri 3.cilt

Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir