İslamoğlu, Sahabi Neslinin Efdaliyetini Kabul Etmiyor

20121125212309-b İslamoğlu, Sahabi Neslinin Efdaliyetini Kabul Etmiyor
İslamoğlu: Efdaliyyet “kabile” sınırında da kalmadı. Bu kez “nesil” kutsallaştırıldı 292
292 Ahmed b. Hanbel, 5/357. Efendimiz buna karşı da tedbir almış ve ashabını “efdaliyyet” tuzağına düşmemelerini temin için bazı haberler vermişti: “Benden sonra ümmetim içinden beni pek çok seven toplumlar çıkacak.” Ahmed b. Hanbel, 5/156.(1)

Tenkit: İslamoğlu’nun verdiği hadis Sahabi neslinin ve ondan sonraki iki neslin genel efdaliyetine engel değildir..İslamoğlu külli fazilet ile cüzi fazileti karıştırmıştır..[Bazı rivayetlerde vardır ki, “Bid’aların revacı hengâmında ehl-i iman ve takvadan bir kısım suleha, Sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir” diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? Elcevap: Enbiyadan sonra nev-i beşerin en efdali Sahabe olduğu, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin icmâı bir hüccet-i katıadır ki, o rivayetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz’iye hakkındadır. Çünkü cüz’î fazilette ve hususi bir kemalde, mercuh, râcihe tereccuh edebilir. (2)] Hadisi ilgisiz yerde kullanması hatasından daha fecisi türedi kriterlerine göre aşağıdaki hadisleri onaylayan kişinin Yahudileşme Temayülü gösterdiği sonucu çıktığıdır.:

*
Buhari, Şehadet-9:
16-…….İmrân ibn Husayn (R) şöyle demiştir: Peygamber (S):
“Sizin hayırlı asrınız, benim içinde yaşadığım zamandır. Sonra be­nimle yaşayanlara yakın olanlardır. Daha sonra onlara yakın olanlardır” buyurdu. İmrân: Peygamber kendi asrından sonra ha­yırlı asır olarak iki asır mı, yoksa üç asır mı zikretti; bilmiyorum, de­miştir.

Peygamber (S) devamla şöyle buyurdu: “Sizden sonra bir ka­vim gelecektir ki onlar hıyanet edecekler, kimse bunlara i’timâd et­meyecek, bunlar şehadet etmeleri istenmeden şahitlik edecekler; yine bunlar adak adayacaklar, fakat adaklarını yerine getirmeyecekler. Ar­tık bunlar arasında (tıka basa yemek içmek) semizlenmek meydana çıkar (yani onlara göre hayatın gayesi bu işlerden ibaret olur)”

17-…….Abdullah ibn Mes’ûd (R)’dan (şöyle demiştir): Peygam­ber (S) şöyle buyurdu: “İnsanların hayırlısı benim asrım(daki sahabilerim)rdir. Sonra onlara yakın olan(tabii)lardır. Sonra onlara yakın olanlardır (yani tabiilerin tabileridir). Sonra bir takım kavimler ge­lir ki, onlardan herhangi birinin şehadeti yemininin önüne, yemini de şehadetinin önüne geçer”.
İbrahim en-Nahaî: Biz çocuk iken velilerimiz bizi: “Eşhedu billahi” ve “Allah-ile ahdim olsun” sözlerini söylediğimizden dolayı döverlerdi, demiştir

*
Buhari, Fezailu’l-Ashab -1
1-.…… Amr ibn Dînâr şöyle demiştir: Ben Cabir ibn Abdillah(R)’tan işittim, şöyle diyordu: Bize Ebu Saîd el-Hudrî (R) tahdîs edip şöyle dedi: Resulullah (S) şöyle buyurdu:
“İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki, o zamanda insanlardan bir cemaat gaza eder. Onlara:
— İçinizde Peygamber’le sohbet eden kimse var mıdır? diye sorarlar.
Onlar da:
— Evet vardır! diye cevap verirler.
Nihayet (ordu içindeki sahabeye hürmeten zafer kapısı) onlara açılır.
Sonra insanlar üzerine bir zaman daha gelir. İnsanlardan bir gu­rup daha gaza eder. Onlara da:
— İçinizde Peygamber’in sahabeleriyle görüşen kimse var mıdır?
diye sorulur. Onlar da:
— Evet var! diye cevâb verirler; onlara da fetih müyesser olur. Sonra insanlar üzerine bir zaman daha gelir, yine bir topluluk harb ederler. Onlara da:
— İçinizde Peygamber’in sahabilerini gören ile görüşen tabii kim­se var mıdır? diye sorulur.
Bu defa onlar da:
— Evet vardır! derler; onlara da fetih müyesser olur”
*
2-…….Ebu Cemre şöyle demiştir: Ben Zehdem ibn Mudarrib’den işittim, şöyle dedi: Ben İmrân ibn Husayn(R)’dan işittim, şöyle diyordu: Resulullah (S): “Ümmetimin hayırlısı, benim asrımdır. Sonra onlara yakın olan(tab’ii)lardır. Sonra onlara yakın olanlardır” bu­yurdu.
İmrân: Resulullah, kendi asrından sonra (hayırlı olarak) iki asır mı, yoksa üç asır mi zikretti bilmiyorum, demiştir.
Resulullah devamla: “Sizden sonra bir kavim gelecektir ki, bunlar şehadet etmeleri istenmeden şehadet edecekler, bunlar hıyanet ede­cekler, kendilerine i’timâd edilmeyecek, yine bunlar adak adayacak­lar, fakat adaklarını yerine getirmeyecekler. Artık bunlarda (aşırı yemek içmek hayatın gayesi olduğundan) semizlenme meydana gelecektir” buyurmuştur.

İnceleyin:  Siz hadisleri inkar mı ediyorsunuz?

3-.……Abdullah ibn Mes’ûd(R)’dan: Peygamber (S) şöyle bu­yurmuştur: “İnsanların hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara ya­kın olanlardır (yani tabiîler’dir). Sonra onlara yakın olanlardır. Sonra bir kavim gelir ki, onlardan birinin şehadeti (ihtiras ile) yeminine; yemini de şehadetinin önüne geçer”.
Hadisin ravîlerinden İbrahim en-Nahaî: Bizler çocuk iken velî­lerimiz bizi “Eşhedü billahi…” gibi şehadet sözlerimizden ve “Al­lah ile ahdim olsun” şeklindeki ahd sözlerimizden dolayı döverlerdi, demişti..

*
Buhari, Rikak-7
16-…….Zehdem ibnu Mudarrib şöyle demiştir: Ben İmrân ibnu Husayn(R)’dan işittim ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:
— “Sizin hayırlı olanlarınız, benim asrımda yaşayanlarınızda. Sonra onların ardından gelenlerdir. Sonra onların ardından gelenler­dir”.
İmrân: Ben Peygamber’in, kendi asrından sonra hayırlı nesiller olarak iki nesil mi, yâhut üç nesil mi zikrettiğini bilmiyorum, demiş­tir. Peygamber devamla şöyle buyurdu:
— “Onlardan sonra öyle bir kavim olur ki, onlar kendilerinden şahitlik yapmaları islenilmeden şâhidlik yaparlar, hıyanet ederler, bun­lara güvenilmez. Bunlar nezr ederler, fakat nezirlerini ifa etmezler. Bun­lar arasında (çok yemek yemek) semizlik, şişmanlık meydana çıkar (hayatın gayesi bu olur)..

17- Bize Abdan, …. Abîde’den; o da Abdullah ibnu Mes’ûd(R)’dan tahdis etti. Rasûlullah (S) şöyle buyurmuştur: “İnsanla­rın hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara yakın olanlardır. Sonra onlara yakın olanlardır. Sonra onların ardından bir kavim gelir ki, onlardan her birinin şehadetleri yeminlerinin, yeminleri de şehadetlerinin önüne geçer!”
*
Buhari, Eyman-27
70-…….Zehdem ibnu Mudarrib tahdîs edip şöyle dedi: Ben İmrân ibn Husayn(R)’dan işittim; o, Peygamber(S)’in şöyle buyurdu­ğunu tahdîs ediyordu:
— “Sizin en hayırlılarınız, benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra onlara yakın olanlardır. Sonra, onlara yakın olanlardır”.
İmrân: Peygamber (S) kendi asrından sonra hayırlı kam olarak iki karn mı, yoksa üç karn mı zikretti, bilmiyorum, demiştir. Peygamber devamla:
— “Sonra bir kavim gelir ki, onlar nezrederler ve nezirlerini ye­rine getirmezler; hıyanet ederler ve kendilerine i’timâd edilmez; bun­lar şâhidlik yapmaları istenmediği hâlde şâhidlik ederler. Bunlar arasında (bol bol yemek içmek hayatın gayesi olduğundan) şişman­lık ve semizlik meydana çıkacaktır”

İnceleyin:  Mustafa İslamoğlu'nun Yanlışları-3

*
Müslim, Fezailu’s-Sahabe-214
214- (2535) Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe ile Muhammed b. Müsennâ ve İbni Beşşâr hep birden Gunder’den rivayet ettiler. İbni Müsennâ dedi ki: Bize Muhammed b. Ca’fer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu’be rivayet etti. (Dedi ki) : Ben Ebu Cemre’den dinledim. (Dedi ki) : Bana Zehdem b. Mudarrib rivayet etti. (Dedi ki) : İmran b. Husayn’i rivayet ederken dinledim. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)
«Sizin en hayırlılarınız benim asrımdır. Sonra onların peşinden gelen­ler. Daha sonra onların peşinden gelenler, daha sonra onların peşinden gelenlerdir.» buyurmuşlar. İmran : Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kendi asrından sonra iki defa mı dedi, üç mü bilemiyorum demiş :
«Onlardan sonra bir kavm gelecek ki, şâhid çağrılmadıkları halde şehadet edecekler. Hıyanet edecekler. Emniyet olunmayacaklar. Nezredecekcek, yerine getirmeyecekler. Aralarında şişmanlık zuhur edecektir.» buyur­muşlar.

*
Hadisin Diğer Kaynakları:
4332 – İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum.” bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, itimat olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhur eder.” Bir rivayette şu ziyade var: “Yemin talep edilmeden yemin ederler.”
Buhari, Şehadat 9, Fezailu’l-Ashab 1, Rikak 7, Eyman 27; Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 214, (2535); Tirmizi, Fiten 45, (2222), Şehadat 4, (2303); Ebu Davud, Sünnet 10, (4657); Nesai, Eyman 29, (7, 17, 18).
*
Son sözü büyük İmam Ahmed bin Hanbel Söylesin, İslamoğlu dinlesin:
“Allah Teâlâ; kulların kalplerine baktı, Muhammed’in kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı buldu; onu Kendine ayırdı ve peygamber olarak gönderdi. Muhammed’in kalbinden sonra kullarının kalplerine bir daha baktı, onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı buldu, bunun üzerine onları Peygamber’inin vezirleri yaptı.” [ Ahmed bin Hanbel, Müsned, I, 379]
*
(1) Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme Temayülü , 197.
(2) http://www.erisale.com/?locale=tr&bookId=1&pageNo=657#content.tr.1.657

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/07/islamoglu-sahabi-neslinin-efdaliyetini.html

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir